Skip to Navigation

Akce

V pátek 7. 6. 2024 od 12:00 hodin se u nás opět uskuteční akce Milwaukee TOUR.  Přijďte si vyzkoušet profi nářadí Milwaukee, pobavit a poradit...
0 Kč
0 Kčbez DPH
0 Kčs DPH

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shop

VŠEOBECNĚ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ovesta.cz na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující akceptaci těchto obchodních podmínek, které jsou platné pro všechny obchodní transakce proběhlé v internetovém obchodě: ovesta.cz

PRODÁVAJÍCÍ

Provozovatelem internetového obchodu Ovesta.cz je firma Petr Ovesný, IČ 75859351, DIČ CZ7701184194 a je plátcem daně z přidané hodnoty.

Registrace u MěÚ.Valašské Klobouky č.j.: ŽÚ-V/20/07/F/23166/2007 Ev.č.:370505-3831

KUPUJÍCÍ

Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst.3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel). Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.v platném znění.

ZBOŽÍ A CENY

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod OVESTA.cz objednat. Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH v českých korunách, přičemž toto rozlišení je vždy řádně a viditelně označeno. 

Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží,pokud ale požadované zboží není skladem může dojít k úpravě jeho ceny dle naýšení této ceny od výrobce (dodavatele).

Platba za zboží se provádí zásadně v CZK.

Jsou-li účtovány k jednotlivým položkám další poplatky, je tak u každé položky vždy řádně a viditelně uvedeno.

KONTROLA A ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Nakupovat v internetovém obchodě OVESTA.cz může registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí a akceptace zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá na emailovou adresu, uvedenou v kontaktních informacích kupujícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin, neprodleně nás prosím kontaktujte buď telefonicky na  732 212052  nebo přes e-mail: petrovesny@email.cz

Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran.

V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

DODACÍ TERMÍNY

Objednané zboží je doručováno v nejkratších možných termínech, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti. Obvykle bývá zboží odesláno v průběhu 2-7 dnů. Není-li zboží odesláno do 14 dnů, kontaktuje prodávající kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 732 212052 v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží kupující kontroluje vizuální stav předávané zásilky. Shledá-li jakékoliv poškození zásilky, které by mohlo způsobit poškození uvnitř uloženého zboží, nechť zásilku nepřebírá, případně požaduje doručení následující den. Poté nás v případě pochybností o bezvadném stavu doručené zásilky prosím neprodleně kontaktujte na tel. 732 212052 tak, abychom mohli záležitost obratem řešit.

Nepřevzetím poškozené zásilky se vyhneme možným průtahům při reklamaci přepravy/zboží, navíc přepravní služby jsou proti poškození zásilek pojištěny.

Kupující podnikatel oznámí nesrovnalosti při fyzické přejímce zboží do 48 hodin, a to telefonicky na čísle 732 212052 nebo e-mailem na petrovesny@email.cz

PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy ke zboží objednaného přes internetový obchod ovesta.cz, a to bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení, přičemž rozhodující pro tuto lhůtu je první den po datumu doručení zboží.

Dopravné k prodávajícímu hradí v tomto případě kupující spotřebitel. Zboží kupující spotřebitel nezasílá na dobírku, kdy nebude zásilka převzata.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na produkty, které byly pro uživatele jakkoli speciálně upravovány či vyráběny.

Bylo-li již zboží uhrazeno, pak je na toto zboží vystaven dobropis a uvedená částka vrácena převodním příkazem na smluvený účet do 30 dnů.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

V případě odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží hradí kupující spotřebitel náklady skutečně vynaložené s vyřízením objednávky, a to ve výši jednorázového poplatku 170,- Kč bez DPH (balné, dopravné a manipulace). Tato částka je odečtena v dokladě, kterým se objednávka dobropisuje.

V případě, že bude vrácené zboží jakýmkoliv způsobem znehodnoceno, bude kupujícímu spotřebiteli přeúčtována náhrada škody dle skutečně vynaložených nákladů.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vymezuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud není zboží v okamžiku objednání kupujícím na trhu dostupné za podmínek, uvedených v internetovém obchodě ovesta.cz. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího ihned po zjištění této skutečnosti a vzájemně se domluví na dalším postupu.

ZÁRUKA

Prodávající poskytuje kupujícím k dodávaným produktům záruku dle dispozic výrobců jednotlivých značek, přičemž je-li kupujícím spotřebitel, pak je délka záruky min. 24 měsíců od data prodeje.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel internetového obchodu OVESTA.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data sdělená kupujícím třetím osobám. Sdělená osobní data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jedinou výjimkou je udání jména, adresy a telefonního kontaktu smluvním přepravcům, kteří je využijí pro bezproblémové doručení zboží.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v informačním systému provozovatele internetového obchodu OVESTA.cz po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

PŮSOBNOST

Internetový obchod OVESTA.cz má obchodní působnost na celém území České republiky.

Obchodní podmínky půjčovna

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele, Petr Ovesný ,Křekov 3 ,Valašské Klobouky, 76601,IČO 75859351 ,DIČ CZ7701184194 , na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.

Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele a potvrzení nájemní smlouvy ze strany nájemce.

Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí a strojů z půjčovny pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran.

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou.

Půlden: zapůjčení do 4 hodin,

1 Den: zapůjčení do 24 hodin.

Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) se smluvní strany dohodly, že v takovém případě se doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu a provést řádnou úhradu vyčíslené částky za půjčení a prodej spotřebního materiálu pronajímateli nejpozději následující den po doručení výpovědi. Výpověď se považuje za řádně předanou nebo doručenou, pokud bude:

 • doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bude doručena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou příjemcem odesílateli;
 • zaslána pomocí faxového přístroje, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z faxového přístroje odesílatele, a odesílatel bude mít potvrzení, že úplná faxová zpráva byla odeslána na faxové číslo příjemce uvedené ve smlouvě o nájmu;
 • zaslána pomocí sítě Internet, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

Písemná forma výpovědi je zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty nebo faxového přístroje.

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele. Po vrácení předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:

 • úhradě nájemného v hotovosti;
 • náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;
 • úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

 • seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny
 • přísně dbát pokynů a doporučení pronajímatele
 • předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením
 • hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek
 • svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným
 • provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce
 • umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy
 • chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením. V případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem
 • uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu
 • odcizení, ztrátu úmyslné poškození předmětu nájmu neprodleně nahlásit na místním oddělení Policie ČR a ihned informovat pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci, vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu, pokud k oznámení těchto skutečností nebude doručeno ze strany nájemce pronajímateli do 3 kalendářních dnů od vzniku předmětných skutečností, pronajímatel si vyhrazuje právo na účtování nájemného až do doby doručení takového oznámení pronajímateli. V případě, že nájemce skutečnost odcizení/ztráty pronajímateli prokazatelně neoznámí anebo jej pronajímatel j nebude schopen opakovaně zastihnout na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa,telefon,e-mail), vyhrazuje si pronajímatel právo na uložení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného.
 • nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu nájmu. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu
 • neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele
 • předat kompletní předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován fixní poplatek ve výši 100,- Kč až 1000,-Kč
 • v případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání
 • při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí
 • nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka,který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením).Tento pracovník je povinen znát vždy současný technický stav stroje (zařízení),přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělit pronajímateli
 • nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér.V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí v náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Pronajímatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů, registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7 pod registračním číslem 00042616/001/002 Osvědčení je vydáno na základě §16 odst. 5 zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a je k nahlédnutí na provozovně společnosti.